Kompetanse – grunnlaget for virksomhetens resultat

Kompetanse er en av de viktigste kildene til suksess. Uten tilstrekkelig og riktig kompetanse, vil det være umulig å nå de strategiske målsettingene. Uten unik kompetanse blir det vanskelig å etablere en strategi som gir grunnlag for lønnsomhet over det normale.

 

Kompetanse er grunnlaget for virksomhetens resultat

Det er ikke uvanlig å definere kompetanse som kunnskap. For oss gir ikke det mening. En nyttigere definisjon kombinerer kunnskap med evner og motivasjon.

I regelen finner vi det hensiktsmessig å gå enda lenger og definerer kompetanse som alle de forutsetningene som er nødvendig for at bedriften skal kunne utføre visse oppgaver og aktiviteter. Det innebærer at elementer som organisasjonsstruktur, IT-systemer, bedriftskultur og kundefokus også blir en del av kompetansebegrepet når det er relevant for gjennomføring av en oppgave.

Det er sameksistensen av disse ressursene som er av betydning for bedriften fordi alle ressursene er nødvendig for å gjennomføre den aktuelle oppgaven. Mangler ett ledd i denne kjeden, kan det føre til at oppgaven ikke blir utført og de andre ressursene taper sin verdi.

Kompetanse og strategi

Å definere hvilke oppgaver som vil bli kritiske for bedriftens suksess, må være en sentral del av bedriftens strategi

Å arbeide med kompetanse er tett knyttet til bedriftens strategi. Når man har definert hvilke oppgaver som skal finansiere selskapets fremtidige eksistens gjennom tilfredsstillelse av kunders behov, har tiden kommet for å etabler den ressursbasen som er nødvendig for å gjennomføre disse oppgavene. Å etablere denne ressursbasen er i henhold til vår definisjon det samme som å arbeide med selskapets kompetanse.

Tidsbruk

«Ting tar tid»: Vi tror det tar lang tid å etablere ny kompetanse

Endring av adferd tar tid. Det kan lett ta ett til tre år å etablere kompetanse som skal gjøre bedriften i stand til å utføre nye oppgaver. Hvis bedriften vil forberede seg på å tilfredsstille fremtidige kundebehov som eksisterende kompetanse ikke gir rom for, må man med andre ord begynne umiddelbart.

Strategikritisk kompetanse

Det er rasjonelt å fokusere på en spesiell type kompetanse, den som er avgjørende for gjennomføring av bedriftens strategi. Vi kaller den strategikritisk kompetanse

For å definere kompetansen som strategikritisk må den tilføre vesentlig verdi til kundene. Dessuten må den gjøre en forskjell i forhold til konkurrentenes kompetanse , og den må være vanskelig å kopiere. I tillegg bør den ha anvendelse i ulike fremtidsscenarier.

Involvering fra toppledelsen

Ansvaret for den strategikritiske kompetansen må ligge hos toppledelsen

Fordi den strategikritiske kompetansen er knyttet til en fremtidig situasjon, vil ikke bedriftens belønningssystemer støtte utviklingen av denne kompetansen. De ansatte har ingen beveggrunner til å bekymre seg for den strategikritiske kompetansen. Derfor må toppledelsen gjøre det. Hvis ikke de bryr seg, er det ingen som gjør det, og bedriften vil ikke være bedre forberedt på fremtiden enn konkurrentene sine.